Διοτίμα > Νέα >
1 Φεβ
Πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών σε επιχειρήσεις: συγκριτική ανάλυση σε χώρες της ΕΕ

Η μελέτη «Συγκριτική Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εντοπισμός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών», του ΚΓΜΕ Διοτίμα εκπονήθηκε από στα πλαίσια του έργου EQUAL µε τίτλο «Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ∆ηµιουργία Μηχανισµού ∆ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ∆ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης». Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση...