Η οπτική του φύλου στις εθνικές πολιτικές

Posted by: Διοτίμα
Category: Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι

Πρόκειται για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εργαλείου – οδηγού, που θα προσφέρει στα στελέχη σχεδιασμού/παρακολούθησης της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, μεθοδολογία και εξειδικευμένες κατευθύνσεις προκειμένου να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου και να διασφαλίζουν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια.

Αφενός μεν εκ των προτέρων, κατά τη φάση σχεδιασμού και εξειδίκευσης των θεματικών αξόνων προτεραιότητας και ενδεικτικών πράξεων όλων των Ε.Π. της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α., Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης-Ε.Σ.Σ.Α.Α., και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας-Ε.Σ.Σ.Α.Α.Λ.), και αφετέρου κατά την υλοποίηση των έργων (κατά την έκδοση των προσκλήσεων, τευχών προκηρύξεων κ.ά.) μέσα από την εκπόνηση σχετικών Οδηγών Εφαρμογής.

Το έργο αυτό επιδιώκει να συνεισφέρει σημαντική τεχνογνωσία για την πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή του gender mainstreaming σε συνδυασμό με ειδικές θετικές δράσεις που θα διαπερνούν το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών.
Ο Οδηγός διαρθρώνεται σε επιμέρους κεφάλαια, χρήσιμα για την ολοκληρωμένη και σε βάθος παροχή γνώσης στο αντικείμενο έτσι ώστε τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης να έχουν στα χέρια τους ένα αναλυτικό εγχειρίδιο ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές.

Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές ισότητας των φύλων

Στο τμήμα αυτό εξετάζονται και αναλύονται τόσο το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο όσο και οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ μέσα από επίσημα κείμενα της ΕΕ και της Ελλάδας. Γίνεται επικαιροποίηση των βασικών εννοιών και εργαλείων για την ισότητα των φύλων και τη διττή στρατηγική (θετικές δράσεις και oριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις πολιτικές – gender mainstreaming).

Αξιοποιούνται οι προτάσεις από την εμπειρία εφαρμογής άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο διάλογος μεταξύ εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα δεικτών φύλου / ισότητας, με σκοπό την αποτύπωση των αποτελεσμάτων (σε πολιτικό και τεχνοκρατικό /διοικητικό επίπεδο), την προσφορότερη μεθοδολογία εφαρμογής μέσα στο νέο θεσμικό και διαχειριστικό περιβάλλον εφαρμογής του ΕΣΠΑ και σκοπό την αναβάθμιση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής.

Το μέρος αυτό του Οδηγού λειτουργεί ως κείμενο που θέτει το πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και καταδεικνύει τη σκοπιμότητα του εργαλείου αυτού στην εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας. Αναδεικνύονται ταυτόχρονα οι διαφοροποιημένες επιπτώσεις των πολιτικών κατά φύλο και η αναγκαιότητα άρσης των ασυμμετριών τους και εξασφάλιση μιας ισόρροπης επωφέλειας και για τα δύο φύλα. Με την έννοια αυτή αποτελεί και ένα κείμενο ευαισθητοποίησης για διαμορφωτές πολιτικής και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Αποτίμηση της ισχύουσας κατάστασης και παρακολούθηση πορείας ενεργειών ισότητας

Στο πλαίσιο του τμήματος αυτού του Οδηγού γίνεται χαρτογράφηση (mapping) της υφιστάμενης κατάστασης, μέσα από τη συνοπτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς το βαθμό ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που έχουν προβλεφθεί στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, του ΕΣΠΑ (9 Ε.Π. και 5 ΠΕΠ) και των ΕΣΣΑΑ & ΕΣΣΑΑΛ. Σκοπός είναι να εντοπισθούν τα κενά πολιτικής σε βασικούς τομείς και ως προς συγκεκριμένα εργαλεία άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων όπως είναι τα μέτρα για:

  1. την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών (ιδιαιτέρως σε καινοτόμους κλάδους και μη στερεοτυπικά επαγγέλματα)
  2. την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών (ιδιαιτέρως όσων ανήκουν σε ευάλωτες, ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού)
  3.  τη συμφιλίωση προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
  4. την άρση των κατά φύλο διαχωρισμών (οριζόντιου και κάθετου) και τις μισθολογικές ανισότητες
  5. τη μείωση του τεχνολογικού/ψηφιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
  6. την ενίσχυση της συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)
  7.  την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών
  8. τη διαφοροποίηση των πολιτικών (diversification), ήτοι την ενίσχυση και υποστήριξη ευπαθών ομάδων γυναικών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (όπως π.χ. είναι οι μετανάστριες, οι μακροχρόνια άνεργες, οι μονογονείς, τα θύματα βίας και trafficking, οι γυναίκες που ανήκουν σε ειδικές πολιτισμικές ομάδες – Ρομά, μουσουλμάνες, κ.λπ., οι ηλικιωμένες, κ.α.).

Προτάσεις για την ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων στα Ε.Π. 

Στη βάση της σε βάθος ανάλυσης όλων των ΕΠ/ΠΕΠ (ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ) διατυπώνονται συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις για παρεμβάσεις κατά τη φάση εξειδίκευσης των ΕΠ, τον εντοπισμό συνεργιών μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, περαιτέρω εξειδίκευσή τους με κριτήριο τους άξονες προτεραιότητας των Περιφερειών (10, 11 και 12). Αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές από αντίστοιχα προγράμματα χωρών της ΕΕ ανά θεματική κατηγορία παρέμβασης και με κριτήριο το βαθμό μεταφερσιμότητας (transferability) και την προστιθέμενη αξία τους.