Μειωμένη η πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης

Author:
Διοτίμα
Posted in:
Νέα
Comments:
Δεν υπάρχουν Σχόλια

Σε δεινή κατάσταση παραμένει η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα όπως παρουσιάζεται στο 11ο Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Με βάση τα στοιχεία, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένη δυσκολία ως προς την πρόσβαση τους σε εργασίες πλήρους απασχόλησης, αναγκαζόμενες πολλές φορές να καταφύγουν σε ελαστικότερες μορφές.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα υπερβαίνουν κατά πολύ τον αντίστοιχο αριθμό ανδρών εργαζομένων (60,5% έναντι 39,5%). Μάλιστα τα 2/3 των μερικώς απασχολούμενων γυναικών κατέφυγαν αναγκαστικά σε αυτό το μοντέλο εργασίας, όταν δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των μερικώς απασχολούμενων γυναικών εργάζεται στους τομείς του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης/καταλύματος και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου κατέχει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό γυναικών ηλικίας 20-64 που εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι πολλαπλάσιο από αυτό των ανδρών (31,4% έναντι 8,2%).

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., που υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο.