Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Μελέτες-Έρευνες

Η «Μελέτη για την Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και την Καταπολέμησης της Βίας», διενεργήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Άξονας ΙΙΙ.

Η δημιουργία και αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων στα χέρια στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας που υφίστανται οι γυναίκες, ήταν η βασική ανάγκη που εξυπηρέτησε η υλοποίηση του προγράμματος.

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πακέτου-πλαισίου για τη δημιουργία και λειτουργία δομών υποστήριξης γυναικών σε τοπικό επίπεδο, “υπαγόρευσε” τους στόχους αλλά και τα περιεχόμενα της μελέτης: Προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά & οι προδιαγραφές λειτουργίας δομών (Κέντρων Υποδοχής / ξενώνων), το πλαίσιο και ο κανονισμός λειτουργίας, η υλικοτεχνική υποδομή, τα προσόντα του επιστημονικού / διοικητικού προσωπικού, το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, το κόστος λειτουργίας ανά δομή και σχέδιο δράσης.

Η μελέτη χαρτογράφησε το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από κεντρικούς φορείς της πολιτείας, από περιφερειακούς/ τοπικούς φορείς, καθώς και ΜΚΟ, κατηγοριοποίησε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αξιολόγησε την αποτίμησή τους (ποσοτικά και ποιοτικά) προκειμένου να εντοπιστούν αδυναμίες, ελλείψεις και ανάγκες. Διατυπώθηκαν προδιαγραφές, στη βάση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χαρτογράφηση, αναφορικά με σειρά παραμέτρων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: νομική μορφή συμβουλευτικών δομών, αναγκαίες υποδομές και εξοπλισμός, παρεχόμενες υπηρεσίες, στελέχωση, καθώς επίσης και οι μορφές συνεργασίας και δικτύωσης του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων/ οργανώσεων στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε συναφή θέματα.