Διοτίμα > Εργασία > Εργασία, απασχόληση

Εργασία, απασχόληση

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα αναγνωρίζει ότι η οικονομική αυτονομία των γυναικών έχει κεφαλαιώδη σημασία για την κοινωνική χειραφέτησή τους. Η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η ένταξή τους με ισότιμο τρόπο στην αγορά εργασίας αποτελούν βασικά διακυβεύματα της παρέμβασής μας. Άλλωστε οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από εμπόδια στο εργασιακό περιβάλλον: δυσκολίες ανέλιξης σε θέσεις ευθύνης (κάθετος διαχωρισμός/γυάλινη οροφή), έμφυλο καταμερισμό επαγγελμάτων (οριζόντιος διαχωρισμός), σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα, με τα μεν πρώτα να συνοδεύονται από κύρος και υψηλές αμοιβές, τα δε δεύτερα με χαμηλές αμοιβές και μεγαλύτερη επισφάλεια, μισθολογικό χάσμα, παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων (οικιακός τομέας/φροντίδα), δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλή/διαφοροποιημένη πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπισης φτώχιας, ιδιαίτερα σε ομάδες γυναικών, όπως οι μονογονείς, οι μακροχρόνια άνεργες και οι μετανάστριες/πρόσφυγες, δυσκολίες (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις επιβιώσασες έμφυλης βίας, εμπόδια στην πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα και πόρους, ψηφιακό χάσμα  κ.ά.

Το  ΚΓΜΕ Διοτίμα παρεμβαίνει συστηματικά με γνώμονα την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στην εργασία και την αγορά εργασίας :

  • Παρακολουθεί τα δεδομένα που αφορούν στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, εκπονεί έρευνες και μελέτες, αναπτύσσει εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, προτείνει μέτρα πολιτικής
  • Υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων γυναικών, γηγενών και μεταναστριών, προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων τους, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης κοινωνικής και οικονομικής τους ένταξης