Κοινωνική Λειτουργός/Ψυχολόγος
Περιοχή:  Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)
Πλήρης Απασχόληση
3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 10/10/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται κοινωνική λειτουργόςή/και ψυχολόγος για την υπστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και ανδρες πρόσφυγες που διαμένουν στον αστικό ιστό της Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, στην νομική ομάδα της Διοτίμα, αλλά και συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο καιη παροχή ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολόγου ή Κοινωνικής/ού Λειτουργού (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεωςεπαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]  σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Thessaly_SW
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου  Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ζητείται  Διερμηνέας Γαλλικών
Μυτιλήνη
3μήνες

Deadline:05/10/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται γαλλοφωνη διερμηνέας για την υπστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και ανδρες πρόσφυγες που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Λέσβο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών
 • Επιθυμητή γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected]σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FR_LES.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Προθεσμία Υποβολής :05/10/2018

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

InterpreterFrench
Location:  Lesvos
3 Months

Deadline: 05/10/2018

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki & Lesvos.

For the needs of the program, a French speaking interpreter needs to be added in the existing team of interpreters to support the SGBV case management for beneficiaries residing in Lesvos sites.

Required Skills:

 • Fluent in French
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Desired knowledge Arabic
 • Basic computer skills
 • Priorexperienceinworkingwithfemalerefuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to UNHCR_FR_LES. Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

Un interprète français est demandé
Mytilène
5 mois

Date limite de soumission: 05/10/2018

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection des groupes vulnérables de la population de réfugiés vivant dans des établissements d’hébergement ouverts en Grèce, et en particulier ceux qui ont souffert ou à risque de violence fondée sur le sexe (comme les femmes chefs de famille, les jeunes filles, etc.), le KGME Diotima conçu et mis en œuvre, avec un financement du HCR, un programme d’intervention spécifique pour la fourniture de services complets de soutien et de gestion des conflits (cas de violence sexiste). nagement) dans les régions de l’Attique, de la Grèce centrale, de la Thessalie, de Thessalonique et de Mytilène.

Qualifications requises

 • Excellente connaissance du français
 • Connaissance souhaitée de l’arabe
 • Excellente connaissance du grec et / ou de l’anglais (oral-écrit)
 • Connaissance de base de l’utilisation du PC et d’Internet
 • Expérience antérieure dans la fourniture de services d’interprétation (et volontaires) aux femmes réfugiées. Description du travail
 • Communiquer avec précision le contenu et le style de la communication orale.
 • Coopérer avec la patience et le respect de la / des personne (s) pour assurer une bonne communication et que les personnes / personnes comprennent toutes les discussions et procédures.
 • Accompagner la ou les personnes desservies au travailleur social ou au psychologue chaque fois que nécessaire.
 • Travailler avec tous les membres du reste de l’équipe.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à [email protected] en écrivant à UNHCR_FR_LES. S’il vous plaît assurez-vous que les fichiers joints ont l’adjectif et le type de fichier dans le titre Name_CV.

Les positions peuvent être couvertes plus tôt que la date du catalyseur si des candidats appropriés sont trouvés en raison du besoin immédiat de mettre en œuvre le programme.


Κοινωνική Λειτουργός
Περιοχή:  Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
3 μήνες

Προθεσμία υποβολής: 05/10/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται κοινωνική λειτουργός για την υπστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και ανδρες πρόσφυγες που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Λέσβο.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, στην νομική ομάδα της Διοτίμα, αλλά και συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο καιη παροχή ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεωςεπαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]  σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LESVOS_SW
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου  Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.


Ζητείται  Διερμηνέας Φαρσί
Περιοχή: Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
3 μήνες

Προθεσμία Υποβολής :05/10/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται φαρσόφωνη διερμηνέας για την υπστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και ανδρες πρόσφυγες που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Λέσβο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected]σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FAR_LES.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter Farsi
Location:  Lesvos

Deadline:05/10/2018

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki &Lesvos.

Required Skills:

 • Fluent in Farsi
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Priorexperienceinworkingwithfemalerefugees

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral.
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_FAR_LESPlease ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.


Διερμηνέας Φαρσί
Περιοχή: Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
4 μήνες

Προθεσμία Υποβολής :10/09/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FAR_LES  .
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter Farsi
Location:  Lesvos
Deadline: 10/09/2018

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki & Lesvo.

Required Skills:

 • Fluent in Farsi
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_FAR_LES  Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

——–

Διερμηνέας Φαρσί
Περιοχή: Αστικός Ιστός Θεσσαλονίκης
Πλήρης Απασχόληση
Προθεσμία Υποβολής : 10/9/2018

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα  IRC_FAR_THES  .
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter Farsi
Location:  Thessaloniki
Deadline: 25/8/2018

Required Skills:

 • Fluent in Farsi
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

IRC_FAR_THES  Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV .

———

Διερμηνέας Σοράνι – Φαρσί
Αστικός Ιστός Θεσσαλίας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)

Μερικής απασχόλησης
Προθεσμία υποβολής: 25/8/2018

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Σοράνι
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_IN_LAR_SOR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Interpreter Sorani – Farsi
Location:  Thessaly (Larissa, Trikala, Karditsa)
Deadline: 25/8/2018

Part time

Required Skills:

 • Fluent in Sorani
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_IN_LAR_SOR

Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

——-

Ψυχολόγος
Περιοχή:  Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
5 Μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/8/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Ζητείται ψυχολόγος  για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες στη περιοχή της Μυτιλήνης .

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολόγων (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LESVOS_PS
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

——-

Κοινωνική Λειτουργός
Περιοχή:  Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/8/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες που μένουνε σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη Μυτιλήνη.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]  σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LESVOS_SW
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου  Name_CV/ Name_Cover_Letter.
Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

————

Δικηγόροι για Υποθέσεις Έμφυλης βίας

Τοποθεσία: Μυτιλήνη

 Υποβολή μέχρι: 20/08/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης&τηςΜυτιλήνης.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους  για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων στην περιοχή της Μυτιλήνης ,οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν ποινικές διαδικασίες (υποβολή μήνυσης, παρακολούθηση υπόθεσης, παράσταση στο ακροατήριο, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής), πολιτικές διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής) και διοικητικές διαδικασίες (ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως Υπηρεσίας Ασύλου).

Απαραίτητα προσόντα:

–   Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δικηγορία και σε διαδικασίες ασύλου.

–   Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

–   Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα trafficking).

–    Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LAW  και η πόλη που σας ενδιαφέρει.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου (π.χ. Name_CV).

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————

Empowerment specialist 

Αστικός Ιστός Αθήνας

Πλήρη Απασχόληση
5 μήνες
Προθεσμία υποβολής 10/08/2018

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας και της Λέσβου, και στον αστικό ιστό της Αθήνας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.). Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το International Rescue Committee (IRC).

Στο πλαίσιο του προγράμματος προκηρύσσει θέση ειδικής/ού επιστημόνισσας/α για την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης και ένταξης προσφυγισσών στην Αθήνα.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές του προγράμματος ενδυνάμωσης ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας στον αστικό ιστό της Αθήνας  σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης του προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα
 • Δικτύωση και ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στον αστικό τομέα για τον εντοπισμό και την σύνθεση των ομάδων ενδυνάμωσης
 • Οργάνωση δομημένων συζητήσεων και δραστηριοτήτων και διασφάλιση ενός ασφαλούς, εμπιστευτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων.
 • Προσδιορισμός αναγκών για την προστασία των ωφελούμενων και παραπομπή στην κοινωνική υπηρεσία του φορέα ή σε άλλους φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του φορέα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσίες και referral pathways.
 • Τήρηση παρουσιολογίων και άλλων εργαλείων αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου προς την συντονίστρια της ομάδας.
 • Ανάλυση του υλικού που προκύπτει και συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων με τη χρήση συστηματικών εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης.
 • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας στον αστικό ιστό
 • Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα δικαιωμάτων, φύλου, αναπαραγωγικής υγείας και άλλων θεμάτων όπως προκύπτουν από τις ανάγκες για ενημέρωση του πληθυσμού.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων ενδυνάμωσης του φορέα.
 • Άλλα καθήκοντα που μπορεί να προκύψουν από τις ανάγκες τις θέσης.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 • Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 •  Επιθυμητή η εμπειρία με ομάδες ενδυνάμωσης γυναικών, ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας.
 • Κατανόηση και ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων, σεξουαλικής βίας και βίας λόγω φύλου ειδικότερα σε μετακινούμενους πληθυσμούς και σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 • Ικανότητα εργασίας ως συντονιστικό μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά), γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς (π.χ. Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_ΑΤΗ_EMP.  Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου  Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Λόγω αναμενόμενου μεγάλου όγκου βιογραφικών, επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες/τους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη.

———————–

Διερμηνέας  Γαλλικών
Μυτιλήνη
5  μήνες

 Προθεσμία Υποβολής :05/8/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών
 • Επιθυμητή γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FR_LES.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter French
Location:  Lesvos
Deadline: 05/8/2018

5 Months

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki & Lesvos.

Required Skills:

 • Fluent in French
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Desired knowledge Arabic
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to UNHCR_FR_LES. Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

Interprète Français

Emplacement: Lesvos

Date limite: 05/8/2018

5 mois

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection des groupes vulnérables de la population réfugiée vivant dans des structures d’accueil ouvertes en Grèce, en particulier ceux qui ont souffert ou risquent de subir des violences sexuelles (femmes chefs de famille, jeunes filles, etc.), KGME Diotima a conçu et mis en œuvre, avec un financement du HCR, un programme d’intervention spécifique pour la fourniture de services complets de soutien et de gestion des conflits dans les régions d’Attique, Grèce centrale, Thessalie, Thessalonique et Lesvos.

Compétences requises 

 • Couramment en français
 • Maîtrise du grec ou de l’anglais (écrit et parlé)
 • Connaissance souhaitée Arabe
 • Compétences informatiques de base
 • Expérience préalable dans le travail avec les refuges féminins

La description 

 • Fournir une interprétation précise.
 • Coopérative et patient, capable de traiter les bénéficiaires.
 • Communiquer avec précision le contenu et le style de l’oral.
 • Coopérer avec patience et respect avec la (les) personne (s) pour assurer une bonne communication et que les gens comprennent toutes les discussions et procédures.
 • Accompagner les bénéficiaires auprès du travailleur social ou du psychologue chaque fois que nécessaire.
 • • Travailler avec tous les membres du reste de l’équipe

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à [email protected] en écrivant à UNHCR_FR_LES. S’il vous plaît assurez-vous que les fichiers joints ont l’adjectif et le type de fichier dans le titre

Name_CV / Name_Cover_Letter.

——————

Ζητείται Γυναίκα Αραβόφωνη Διερμηνέας
Αστικός Ιστός Θεσσαλονίκης
Πλήρη Απασχόληση
5 μήνες

Προθεσμία υποβολής: 20/7/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Επιθυμητή η γνώση Κιρμαντζι/ Σορανί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_THES_AR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV. Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter Arabic
Location:  Thessaloniki
Deadline: 20/7/2018

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki & Lesvo.

Required Skills:

 • Fluent in Arabic
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Desired knowledge Kirmantzi/Sorani
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_IN_THES_AR

Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

———

Ζητείται Αραβόφωνη Διερμηνέας
Περιοχή:Μυτιλήνη
Πλήρη Απασχόληση
5 μήνες

Προθεσμία Υποβολής :20/7/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Επιθυμητή η γνώση Κιρμαντζι/ Σορανί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LES_AR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

Interpreter Arabic
Location:  Lesvos
Deadline: 20/7/2018

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica, Central Greece, Thessaly and Thessaloniki & Lesvo.

Required Skills:

 • Fluent in Arabic
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Desired knowledge Kirmantzi/Sorani
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

 

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_IN_LESVOS_AR

Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

——-

Διοικητική Υποστήριξη
Περιοχή:  Αθήνα
Πλήρη Απασχόληση
5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/07/2018

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης & της Μυτιλήνης.

Για τη στήριξης του προγράμματος η Διοτίμα αναζητά διοικητικό υπάλληλο που θα έχει τις παρακάτω βασικές αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση του αρχείου του προγράμματος, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των μηναίων, εβδομαδιαίων αναφορών, καθώς και του γενικότερου υλικού του προγράμματος
 • Παροχή στήριξης, συγκέντρωση και έλεγχος εξοδολογίων
 • Διατήρηση αρχείου παγίων
 • Παροχή στήριξης στο HR, παρακολούθηση αδειών και συγκέντρωση σχετικών εντύπων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για αγορές για δραστηριότητες του προγράμματος
 • Γενικότερη στήριξη του γραφείου

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα αποτελεσματικής και γρήγορης επίλυσης θεμάτων
 • Πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected]
σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_AdminFull
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.
Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

——–

Ψυχολόγος 

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Προθεσμία Υποβολής: 20/7/2018

Ζητείται ψυχολόγος για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας στον αστικό ιστό Θεσσαλονίκης.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 • Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου στο [email protected]. σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Thessaloniki.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter. Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————————–

Ζητούνται Διερμηνείς: Αραβικά
Περιοχή: Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)
Προθεσμία υποβολής: 25/7/2018

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Επιθυμητή η γνώση Κιρμαντζι/ Σορανί
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected]σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_IN_LAR_AR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Interpreter Arabic
Location:  Thessaly (Larissa, Trikala, Karditsa)
Deadline: 25/7/2018

Required Skills:

 • Fluent in Arabic
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to

UNHCR_IN_LAR_AR

Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

————————————————

Κοινωνική Λειτουργός
Περιοχή:  Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα)
Πλήρης Απασχόληση
Προθεσμία υποβολής : 25/07/2018

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες Αστικός Ιστός Θεσσαλίας.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Thessaly
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———–

Ζητείται Διερμηνέας: Κιρμαντζι/ Σορανί

(Μερική Απασχόληση)

Γραφεία Αθηνών και υποστήριξη των Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας Αττικής

Προθεσμία υποβολής 10/4/2018.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Άριστη γνώση Κιρμαντζι/ Σορανί
 2. Επιθυμητή η γνώση Αραβικών
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο hr.diotima@gmail.com σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_IN_AT_KR/SOR.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Interpreter Kirmanzi/Sorani

(Part time)
Location:  Athens office and sites

Deadline: 10/4/2018.

Required Skills:

 1. Fluent in Kirmanzi/Sorani
 2. Fluent in Greek or English (written & spoken)
 3. Basic computer skills
 4. Prior experience in working with female refuges

Description:

 1. Provide accurate interpretation
 2. Cooperative and patient, able to treat beneficiaries
 3. Translate precisely the content and the meaning of oral communication
 4. Accompany beneficiaries together with the case manager as needed.
 5. Cooperate effectively with all staff members.

Submit CVs to [email protected]com with the theme UNHCR_IN_AT_KR/SOR.

——–

Ψυχολόγος 

Περιοχή:  Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Μαλακάσα
Μορφή Απασχόλησης: Πλήρης
Προθεσμία υποβολής 23/03/2018.

Ζητείται ψυχολόγος για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα. .

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.
Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Malakasa_P

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———

Υπεύθυνη Ομάδας
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Απασχόληση: Πλήρης
Διάρκεια: 6 μήνες
Προθεσμία υποβολής: 12/01/2017.

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης της Ομάδας Έργου στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 1. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 3. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 4. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 5. Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 6. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 7. Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 8. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 9. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 10. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2. Τουλάχιστον τρία (2) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3. Απαραίτητη η εμπειρία στη διαχείριση ομάδας
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5. Δίπλωμα Οδήγησης
 6. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 7. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 8. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 9. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 10. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 11. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο hr.diotima@gmail.com
σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_Thessaloniki_TL
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.

————–

Ζητείται: Υπεύθυνος/η Έρευνας

Υποβολή έως: 15/01/2018

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Senior Researcher

Διάρκεια: 01.02.2018-30.6.2018

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 2 επιμέρους άξονες:  α) προετοιμασία και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες σε θέματα έμφυλης βίας, β) σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας για θέματα που αφορούν επιζήσασες και επιζήσαντες έμφυλης βίας:

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας με διάρκεια 5 μήνες και χρηματοδότηση από την UNICEF. To ΚΓΜΕ Διοτίμα θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια έρευνα για την αποτίμηση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την έμφυλη βία. Η έρευνα θα υλοποιηθεί στην Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, την Λέσβο και την περιοχή του Έβρου. Η έρευνα στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα σημεία συμφόρησης και τα εμπόδια προσβασιμότητας στις υπηρεσίες για επιζώντες και επιζήσασες έμφυλης βίας πρόσφυγες και μετανάστ(ρι)ες (γυναίκες, άνδρες και παιδιά – συμπεριλαμβανομένων των εφήβων αγοριών και κοριτσιών). Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει συνεντεύξεις κλειδιά με σημαντικούς εταίρους, ομάδες εστιασμένης συζήτησης με μέλη της κοινότητας και φορείς παροχής υπηρεσιών καθώς και ατομικές συνεντεύξεις με πρώην λήπτες/τριες υπηρεσιών.

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη. Ο/Η υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος/η για 2 ερευνητές/τριες που θα εργαστούν στην έρευνα με μερική απασχόληση.

Κύρια καθήκοντα

 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας σε στενή συνεργασία με τα βασικά στελέχη του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (UNICEF).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τους δείκτες της έρευνας.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 4. Καθοδήγηση, επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών της έρευνας και συμμετοχή στη συλλογή, ανάλυση δεδομένων και συγγραφή τελικών κειμένων (reports).
 5. Συντονισμός της παραγωγής εκθέσεων πολιτικής (policy reports), συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής συμπερασμάτων και συστάσεων πολιτικής και πρακτικής (policy and practice recommendations).
 6. Εκπροσώπηση της Διοτίμα σε εξωτερικές συναντήσεις.
 7. Συμμετοχή σε δημόσιες ομιλίες και παρουσιάσεις.
 8. Μετακίνηση και διανυκτέρευση εκτός έδρας που άπτονται της υλοποίησης της έρευνας.
 9. Υποστήριξη και συμβολή, σε συνεργασία με άλλους/ες εργαζόμενους/ες, σε νέες ερευνητικές προτάσεις

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών
 2. Τίτλο Μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές αντικείμενο και  κατά προτίμηση σε έμφυλα θέματα ή/και διαθεματικότητα
 3. Πέντε (5) χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση ερευνών (πεδίου) κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα
 4. Υψηλές δεξιότητες εκπόνησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
 5. Δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων για την υλοποίηση έρευνας υψηλής ποιότητας.
 6. Αποδεδειγμένες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε ποικιλία ακροατηρίων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος.
 7. Ικανότητα χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (π.χ. STATA, SPSS, Nvivo, κτλ).
 8. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 9. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
 10. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 11. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 12. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 13. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 14. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση – Ερευνητική εμπειρία με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 15. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή καθώς και δείγμα της ερευνητικής σας εμπειρίας (reports, research papers, any publications) στο [email protected] αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Senior Researcher».

——-

Ζητείται: Υπεύθυνος/η Έργου

Υποβολή έως: 08/01/2018
Τοποθεσία: Αθήνα
Θέση: Υπεύθυνος/η έργου για πλήρη απασχόληση
Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 2 επιμέρους άξονες:  α)
προετοιμασία και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες για θέματα
έμφυλης βίας, β) σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας για θέματα που αφορούν επιζήσασες και επιζήσαντες έμφυλης βίας:

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη

Κύρια καθήκοντα

 1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (UNICEF).
  2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
  3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των
  χρονοδιαγραμμάτων
  4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος
  5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 2. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου
  7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
  8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των
  δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
  9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
  10. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από
  αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών
  Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων
  συναφών Επιστημών
  2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον
  ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας
  (protection sector), της εκπαίδευσης ή της έρευνας
  3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
  4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές
  Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
  5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
  6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
  7. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας
  πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 2. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας
  πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
  9. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και
  ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
  10. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση
  11. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο hr.diotima@gmail.com αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικούβταχυδρομείου «Υπεύθυνος/η Έργου».

 ——–

Ζητείται: Kοινωνική/ός λειτουργός

Ζητείται κοινωνικός λειτουργός για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στο Κουτσοχερο στη Λάρισα.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετουμένων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 5. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 6. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 8/12/2017 στο papaioannou.diotima@gmail.com

Η θέση μπορεί να καλυφθεί και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθεί ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

——-

Ζητείται: Διερμηνέας Γαλλικών/Αραβικών

Για απασχόληση στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών ή και Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 29/11/2017 στο [email protected]

———

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Γαλλικών/Αραβικών

Για απασχόληση σε ανοιχτή δομής φιλοξενίας στην περιοχή της Λάρισας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών ή και Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Δευτέρα 20/11/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο [email protected]

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

————

Υπεύθυνος/η Έργου

Υποβολή έως: 6/11/2017

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Υπεύθυνος/η έργου για πλήρη απασχόληση

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 3 επιμέρους άξονες:  α) οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, β) διαχείριση υποθέσεων της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και γ) δωρεάν νομική βοήθεια για τους/τις επιζώντες/επιζήσασες  σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε δομές φιλοξενίας στην Αττική (Σκαραμαγκάς, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα), Θεσσαλία (Κουτσόχερο) και Κεντρική Ελλάδα (Θερμοπύλες):

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη

Κύρια καθήκοντα

 1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων
 4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος
 5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 6. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου
 7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
 9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 10. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 11. Σχεδιασμός και επίβλεψη της ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας σε σχέση με μηχανισμούς και δραστηριότητες προστασίας
 12. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 13. Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων και συμμετοχή σε επιτόπιες δραστηριότητες στις διάφορες ανοιχτές δομές φιλοξενίας του προγράμματος κατά περίπτωση
 14. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 15. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector)
 3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές
 5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής
 7. Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση
 8. Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων
 9. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 10. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται
 11. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 12. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση
 13. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο [email protected] αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Υπεύθυνος/η Έργου”.

————–

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/κοινωνικοί επιστήμονες για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 27/10/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

Οι Θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———-

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Φαρσί

Για απασχόληση σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Λάρισας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Δευτέρα 30/10/2017 υπ’ όψιν της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

——–

Ζητείται: Γυναίκα διερμηνέας Αραβικα-Ελληνικά/Αγγλικά

Για απασχόληση σε ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Λαμίας (Θερμοπύλες)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 1/11/2017 υπ’ όψιν της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———-

Ζητούνται: Γυναίκες διερμηνείς Αραβικών/ Φάρσι

Για απασχόληση στον αστικό ιστό της Αθήνας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τετάρτη 27/09/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιες, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———-

Ζητούνται Δικηγόροι για Υποθέσεις Έμφυλης βίας

Υποβολή μέχρι: 22/09/2017
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας (GBV survivors). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων, οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν ποινικές διαδικασίες (υποβολή μήνυσης, παρακολούθηση υπόθεσης, παράσταση στο ακροατήριο, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής), πολιτικές διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής) και διοικητικές διαδικασίες (ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως Υπηρεσίας Ασύλου).

Απαραίτητα προσόντα:

–  Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δικηγορία και σε διαδικασίες ασύλου.

–   Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

–   Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα trafficking).

–  Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο legal.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————-

Διερμηνείς Αραβικών

Προθεσμία Υποβολής: 15/9/2017

Ζητούνται Διερμηνείς σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Απαραίτητη – Άριστη γνώση Αραβικών
 2. Επιθυμητή – Γνώση άλλης γλώσσας κυρίως Γαλλικών, Κιρμαντζί, Σορανί
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης H/Y και ιντερνέτ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες

Περιγραφή εργασιών:

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετημένους/ ες ώστε να υπάρχει διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενες κατανουν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/ τους εξυπηρετούμενους μαζί με την/ τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο ότν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπής ομάδας

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι 15/9/2017 υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

————

Διερμηνείς Αραβικών και Φαρσί 

Προθεσμία Υποβολής: 15/9/2017

Ζητούνται Διερμηνείς σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Απαραίτητη – Άριστη γνώση Αραβικών ή Φαρσί
 2. Επιθυμητή – Γνώση άλλης γλώσσας κυρίως Γαλλικών, Κιρμαντζί, Σορανί
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 4. Βασικές γνώσεις χρήσης H/Y και ιντερνέτ
 5. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες

Περιγραφή εργασιών

 1. Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 2. Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετημένους/ ες ώστε να υπάρχει διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενες κατανουν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 3. Να συνοδεύει τις/ τους εξυπηρετούμενους μαζί με την/ τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπής ομάδας

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι 15/9/2017 υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

———-

Κοινωνικές Λειτουργοί

Τοποθεσία: Αττική
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

Ζητούνται Κοινωνικές Λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

——-

Κοινωνικές Λειτουργοί

Τοποθεσίες: Λάρισα, Βόλος , Θερμοπύλες
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

Ζητούνται Κοινωνικές Λειτουργοί για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

———-

Ψυχολόγοι

Τοποθεσίες: Λάρισα, Βόλος , Θερμοπύλες
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

Ζητούνται γυναίκες ψυχολόγοι για θέσες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.
Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

——-

Ψυχολόγοι

Τοποθεσία: Αττική
Προθεσμία Υποβολής: 12/9/2017

Ζητούνται γυναίκες ψυχολόγοι για θέσες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Αττικής.
Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζησάντων/ επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/ μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου υπ’ όψην της Χρυσάνθης Τάτση στο [email protected]

———-

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/κοινωνικοί επιστήμονες για διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Στη διαχείριση περιστατικών περιλαμβάνεται και η παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο, παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και γενικότερη ψυχοκοινωνική στήριξη των επιζήσασων.

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Λειτουργών/Ψυχολόγων/Κοινωνικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 2. Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 4. Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 5. Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 1/9/2017 υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

——–

Υπεύθυνη/ος Έργου

Υποβολή έως: 20/08/2017

Τοποθεσία: Αθήνα

Θέση: Υπεύθυνος έργου για Πλήρης απασχόληση

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται σε 3 επιμέρους άξονες:  α) οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίαςβ) διαχείριση υποθέσεων της σεξουαλικής και έμφυλης βίαςγ) δωρεάν νομική βοήθεια για τους/τις επιζώντες/επιζήσασες  σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε δομές φιλοξενίας στην Αττική (Σκαραμαγκάς, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα), Θεσσαλία (Κουτσόχερο) και Κεντρική Ελλάδα (Θερμοπύλες):

Περιγραφή θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου και την επιτυχή υλοποίησή του σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οργανισμού. Θα παράσχει ευρεία διοικητική, προγραμματική και χρηματοοικονομική στήριξη στο έργο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης βοήθειας για την εφαρμογή και την στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων δράσεων. Υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης της οργάνωσης, ο/η επιτυχημένος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πολλαπλές εργασίες παράλληλα, να κάνει συστηματική παρακολούθηση των ομάδων και να συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Γραμμές αναφοράς: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη

Κύρια καθήκοντα

 1. Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα (Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες).
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 3. Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων
 4. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος
 5. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 6. Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου
 7. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 8. Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών
 9. Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 10. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 11. Σχεδιασμός και επίβλεψη της ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας σε σχέση με μηχανισμούς και δραστηριότητες προστασίας
 12. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 13. Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων και συμμετοχή σε επιτόπιες δραστηριότητες στις διάφορες ανοιχτές δομές φιλοξενίας του προγράμματος κατά περίπτωση
 14. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 15. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3. Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών.
 4. Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5. Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 6. Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 7. Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση.
 8. Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων
 9. Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 10. Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 11. Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 12. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 13. Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο [email protected] αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Υπεύθυνος/η Έργου”.

——-

Ζητούνται Δικηγόροι για Υποθέσεις Έμφυλης βίας

Υποβολή μέχρι: 22/09/2017
Τοποθεσία: Λαμία/ Λάρισα/ Αττική

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας (GBV survivors). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους, για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων, οι οποίες ενδεικτικά θα αφορούν ποινικές διαδικασίες (υποβολή μήνυσης, παρακολούθηση υπόθεσης, παράσταση στο ακροατήριο, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής), πολιτικές διαδικασίες (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ρύθμιση ζητημάτων επιμέλειας και διατροφής) και διοικητικές διαδικασίες (ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως Υπηρεσίας Ασύλου).

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη δικηγορία και σε διαδικασίες ασύλου.
 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, θύματα trafficking).
 4. Προηγούμενη συνεργασία (σε εθελοντική ή αμειβόμενη θέση) με φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 22/9/2017 υπ’ όψιν της Δέσποινας Τσούμα στο legal.diotima@gmail.com

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

—————–

Υπεύθυνη Ομάδας

Προθεσμία υποβολής 31/08/2017.

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, και της Θεσσαλίας.

Κύρια καθήκοντα

 1.  Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 2. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 3. Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης της ομάδας στο σημείο
 4. Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 5. Συμμετοχή στη πρόβλεψη αναγκών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 6. Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) παραδίδονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο
 7. Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς στο σημείο και συμμετοχή σε συναντήσεις
 8. Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 9. Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 10. Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό
 11. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 1.  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 2.   Τουλάχιστον τρία (2) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 3.    Απαραίτητη η εμπειρία στη διαχείριση ομάδας.
 4.     Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 5.      Δίπλωμα Οδήγησης
 6.      Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 7.      Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 8.       Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.·          Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 9.     Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
 10.     Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα υπ’ όψην υπ’ όψιν του Θανάση Τυροβολά στο tyrovolas.diotima@gmail.com.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος