Θέση: Τοπική Συντονίστρια Λέσβου

Τοποθεσία: Πλήρης  Απασχόληση

Χρονική διάρκεια:  4μήνες

Προθεσμία υποβολής: 24 Ιανουαρίου 2020

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το ΚΓΜΕ Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV case management) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας της Θεσσαλονίκης & της Λέσβου.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισμό της ομάδας έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επιζώσες/όντες έμφυλης βίας στο νησί της Λέσβου, σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.

Κύρια καθήκοντα

 • Υλοποίηση των δράσεων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Παρακολούθηση των δράσεων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου
 • Καθοδήγηση, συντονισμός και διαχείριση της ομάδας τοπικά
 • Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης
 • Πρόβλεψη και εκτίμηση αναγκών για την υλοποιηση του προγράμματος τοπικά σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας και την Υπεύθυνη έργου
 • Σύνταξη και έγκαιρη αποστολή αναφορών αναφορικά με την υλοποίηση σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Οργάνωσης και της απαιτήσεις του χρηματοδότη.
 • Τήρηση πρακτικών εσωτερικών συναντήσεων προκειμένου για την έγκαιρη ενημέρωση της Υπεύθυνης Έργου και της Επιστημονικά Υπεύθυνης
 • Διασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης της ομάδας σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των επιζόντων/ουσών σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης και παρακολούθησης των δράσεων του έργου
 • Εκπροσώπηση του φορέα, του προγράμματος και της ομάδας στις τοπικές συντονιστικές ομάδες εργασίας (SGBVsub-WG, ProtectionWG, AdvocacyWG,site coordination meetingsκλπ.)
 • Δικτύωση και συνεργασία με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 •  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση με καθήκοντα όπως περιγράφονται ανωτέρω.
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων στον ανθρωπιστικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).\
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στον συντονισμό πολυμελούς ομάδας
 • Εμπειρία στη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 •  Άριστες γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Επιθυμητά προσόντα 

 • Οι γνώσεις Γαλλικών, Αραβικών, Φαρσί θα συνεκτιμηθούν
 • Δίπλωμα οδήγησης

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό και τη συνοδευτική Επιστολή στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα UNHCR_LSV_RC.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV/ Name_Cover_Letter.

Συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.