Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το έργο «Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας» περιλάμβανε μελέτες, έρευνες, επιμόρφωση στελεχών και πιλοτικές εφαρμογές για την καταπολέμηση του (οριζόντιου & κάθετου) διαχωρισμού στο χώρο εργασίας. Υλοποιήθηκε το 2002, στο πλαίσιο του έργου Α.Σ. Ανδρομέδα – Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Α’ Κύκλος, με συντονιστή φορέα το ΚΕΘΙ.

Το έργο επιχείρησε μέσα από συμπληρωματικές δράσεις να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των απαραίτητων μηχανισμών και εργαλείων που ενισχύουν τις πολιτικές καταπολέμησής του.

Το ΚΓΜΕ εκπόνησε:

  • Οδηγό εφαρμογής σχεδίων ισότητας
  • Πακέτο ευαισθητοποίησης για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην επαγγελματική κατάρτιση

Το ΚΓΜΕ συμμετείχε και στη δημιουργία των εξής εργαλείων:

  • Μεθοδολογικός Οδηγός για την εφαρμογή benchmarking στις πολιτικές ισότητας ευκαιριών, μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επιχειρήσεις
  • Εργαλεία για α) Το προφίλ των δομών του Δικτύου Ανδρομέδα β) Τεχνικές Συμβουλευτικής για την άρση του Οριζόντιου Επαγγελματικού Διαχωρισμού.

Παραδοτέα

Το φύλο στην επαγγελματική κατάρτιση

Οδηγός εφαρμογής σχεδίων ισότητας