Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το έργο «Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης E-QUALITY – Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Α΄ Κύκλος», με συντονιστή φορέα το ΚΕΚ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το 2002.

Σκοπός του ήταν η διαμόρφωση αρχών, προτύπων, κριτηρίων και διαδικασιών ποιότητας στην οργάνωση και λειτουργία των δομών συμβουλευτικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση ομάδων ανέργων που υπόκεινται σε διακρίσεις και αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας.