Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, εκτίμηση κινδύνου σε κορίτσια στην Ελλάδα

Author:
admin
Posted in:
Δημοσιεύσεις, Μελέτες-Έρευνες
Comments:
Χωρίς σχόλια

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα συμμετείχε στη διακρατική έρευνα του European Institute for Gender Equality (EIGE) εκπονώντας τη μελέτη: «Ακρωτηριασμός των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ), εκτίμηση κινδύνου σε κορίτσια στην Ελλάδα».

Η έρευνα λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Αξιοποιεί ποιοτικές καταγραφές που παράγονται από 4 Focus Groups, με την εθελοντική συμμετοχή γυναικών και ανδρών. Συγκεκριμένα:

  1. Μετανάστριες και πρόσφυγες καταγόμενες/οι από χώρες με αυξημένη συχνότητα στην πρακτική του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων
  2. Μετανάστριες από λαούς με μεγάλη ιστορία μετανάστευσης στον ευρωπαϊκό χώρο
  3. Μετανάστριες και πρόσφυγες από τα πρόσφατα προσφυγικά κύματα
  4. Πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες και μετανάστριες

Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση του κινδύνου για τις γυναίκες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  1. η βαθειά κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη διατήρηση ή την εγκατάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού στα κράτη που πραγματοποιείται η έρευνα
  2. η καταγραφή των εκάστοτε εθνικών/κρατικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας, καθώς και των διαθέσιμων υπηρεσιών υποδοχής περιστατικών
  3. ο εντοπισμός υπηρεσιών και μηχανισμών προστασίας και ευαισθητοποίησης των ίδιων των μελών των κοινοτήτων που εφαρμόζουν ή δεν αποκλείουν την εφαρμογή του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων
  4. η θεωρούμενη σχέση της πρακτικής του ακρωτηριασμού με τη συγκρότηση πολιτισμικής, θρησκευτικής, εθνικής/εθνοτικής ταυτότητας
  5. ο εντοπισμός κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών και παρεμβάσεων για μέλη τέτοιων κοινοτήτων που αναζητούν άσυλο στην ΕΕ
  6. η συγκέντρωση ποιοτικών στοιχείων για τη συχνότητα του φαινομένου και τον αριθμό των γυναικών και κοριτσιών που βρίσκονται σε κίνδυνο