Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Διαχειριστής/ρια έργου, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 31/08/2021

Διαχειριστής/ρια έργου, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 31/08/2021

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Διαχειριστής/ρια έργου

Περιοχή: Αθήνα

Τύπος: Πλήρης απασχόληση

Προθεσμία υποβολής: 31/8/2021

Το πρόγραμμα «Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων» στόχο έχει την εποπτεία, συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, ιδίως ως προς την πρόσβαση στη στέγαση, στην υγεία και στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ζητείται διαχειριστής/ρια έργου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Κύρια καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου σε στενή συνεργασία με το βασικό προσωπικό του έργου, σύμφωνα με όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του χρηματοδότη φορέα
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους δείκτες του έργου.
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη του συντονισμού και της διαχείρισης όλων των πτυχών του προγράμματος.
 • Εφαρμογή διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγχειρίδια της οργάνωσης.
 • Άμεση συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων προμηθειών του έργου.
 • Εκπόνηση αναφορών προόδου, αναφορών δραστηριοτήτων και άλλων αναφορών κατόπιν αιτήματος και διασφάλιση ότι όλες οι αναφορές έργων (εσωτερικές και εξωτερικές) ολοκληρώνονται με έγκαιρο και ακριβή τρόπο.
 • Σχεδιασμός των δαπανών του έργου και εξασφάλιση της συμμόρφωσης των δαπανών του προϋπολογισμού με τις απαιτήσεις των δωρητών.
 • Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τον χρηματοδότη φορέα, τις αρχές και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Εξασφάλιση της προστασίας των προσφύγων/προσφυγισσών, των αιτούντων/αιτουσών άσυλο και άλλων ευάλωτων πληθυσμών, σύμφωνα με τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα και τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας σε σχέση με μηχανισμούς και δραστηριότητες προστασίας.
 • Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας.
 • Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων και συμμετοχή σε επιτόπιες δραστηριότητες στις διάφορες ανοιχτές δομές φιλοξενίας του προγράμματος κατά περίπτωση.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη εργαλείων διοίκησης, διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης, παρακολούθησης και τεχνικών για το προσωπικό.
 • Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλων συναφών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων κατά προτίμηση στον ανθρωπιστικό και / ή αναπτυξιακό τομέα και ειδικότερα στον τομέα της προστασίας (protection sector).
 • Εμπειρία με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των θεσμικών χορηγών/δωρητών.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών και Ελληνικών.
 • Καλές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογών και λογισμικών πληροφορικής.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό καθεστώς διαχείρισης έργου και ομάδων από απόσταση.
 • Δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού δραστηριοτήτων περισσότερων από 20 εργαζομένων
 • Ικανότητα εργασίας με δική του/της πρωτοβουλία και συγχρόνως ως μέλος μιας πολυπολιτισμικής και διεπιστημονικής ομάδας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας, παίρνοντας πρωτοβουλίες, όταν ενδείκνυται.
 • Κατανόηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης των μετακινούμενων ανθρώπων και ειδικότερα των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
 • Πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσωπικής οργάνωσης.

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα CRWI_PM.

Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στον τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV/ Name_Cover_Letter.