Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Διερμηνέας γαλλικών, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 20/04/2020

Διερμηνέας γαλλικών, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 20/04/2020

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Διερμηνέας Γαλλικών

Τοποθεσία: Αθήνα

Τύπος: Μερική  Απασχόληση

Προθεσμία υποβολής: 20/04/2020

Ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα, και ειδικότερα ατόμων που έχουν υποστεί ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο έμφυλης βίας (όπως γυναίκες αρχηγοί οικογενειών, νεαρά κορίτσια κ.ά.), το Κέντρο Διοτίμα σχεδίασε και υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρόγραμμα παρεμβάσεων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας (GBV casemanagement) και νομικής βοήθειας στην περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης , της Λέσβου και της Σάμου.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος ζητείται γαλλόφωνη διερμηνέας για την υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας σε γυναίκες και άνδρες πρόσφυγες.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Γαλλικών
 • Επιθυμητή γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και Αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (και εθελοντική) σε γυναίκες πρόσφυγες.

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι εξυπηρετούμενοι/ες κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας.

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο hr.diotima@gmail.comσημειώνοντας στο θέμα UNHCR_FR_ATH.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου
Name_CV.
Προθεσμία Υποβολής :20/04/2020

Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———————————————————————–

Interpreter: French
Location:  Athens
Deadline: 20/04/2020

As part of the effort to strengthen the protection of vulnerable groups of the refugee population living in open hospitality structures in Greece, particularly those who have suffered or are at risk of gender violence (such as female family leaders, young girls, etc.), KGME Diotima designed and implemented, with funding from UNHCR, a specific intervention program for the provision of comprehensive support and conflict management services (GBV case management) in the regions of Attica and Thessaloniki, Lesvos & Samos.

For the needs of the program, a French speaking interpreter needs to be added in the existing team of interpreters to support the SGBV case management for beneficiaries.

Required Skills:

 • Fluent in French
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Desired knowledge Arabic
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with female refuges

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral .
 • Cooperate with patience and respect with the person / s to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to UNHCR_FR_ATH. Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title
Name_CV / Name_Cover_Letter.

———————————————————————–

Un interprète françaisest demandé
Ath’enes

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection des groupes vulnérables de la population de réfugiés vivant dans des établissements d’hébergement ouverts en Grèce, et en particulier ceux qui ont souffert ou à risque de violence fondée sur le sexe (comme les femmes chefs de famille, les jeunes filles, etc.), le KGME Diotima conçu et mis en œuvre, avec un financement du HCR, un programme d’intervention spécifique pour la fourniture de services complets de soutien et de gestion des conflits (cas de violence sexiste). nagement) dans les régions de l’Attique, de Thessalonique, de Mytilène et de Samos.

Qualifications requises

 • Excellente connaissance du français
 • Connaissance souhaitée de l’arabe
 • Excellente connaissance du grec et / ou de l’anglais (oral-écrit)
 • Connaissance de base de l’utilisation du PC et d’Internet
 • Expérience antérieure dans la fourniture de services d’interprétation (et volontaires) aux femmes réfugiées. Description du travail
 • Communiquer avec précision le contenu et le style de la communication orale.
 • Coopérer avec la patience et le respect de la / des personne (s) pour assurer une bonne communication et que les personnes / personnes comprennent toutes les discussions et procédures.
 • Accompagner la ou les personnes desservies au travailleur social ou au psychologue chaque fois que nécessaire.
 • Travailler avec tous les membres du reste de l’équipe.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à [email protected] enécrivant à UNHCR_FR_ATH. S’il vous plaît assurez-vous que les fichiers joints ont l’adjectif et le type de fichier dans le titre Name_CV.

Date limite de soumission: 20/04/2020

Les positions peuvent être couvertes plus tôt que la date du catalyseur si des candidats appropriés sont trouvés en raison du besoin immédiat de mettre en œuvre le programme.