Search
Close this search box.
Diotima logo
Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, προθεσμία υποβολής 25/07/2024
Ζητούνται προσφορές για παροχή ηπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης επαναφορτιζόμενων καρτών και την προμήθεια εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 1. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών (Procurement Manual) του Κέντρου Γυναικείων Μελετών & Ερευνών 
 2. Tο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 03/07/2024

Αποφασίζει: 

 1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης επαναφορτιζόμενων καρτών και την Προμήθεια εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών» για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του φορέα.
 2. Τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα  του Κέντρου https://diotima.org.gr/.
 3. Την αποστολή του πλήρους κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα.
 4. Την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Procurement Manual του φορέα.
 5. Την ανάδειξη του υποψηφίου με κριτήριο κατακύρωσης, εφόσον οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής επί του συνόλου των ενδεικτικών ζητούμενων προϊόντων στην οποία συνυπολογίζονται:

α. το ποσοστό προμήθειας επί του ποσού που πιστώνεται στις κάρτες σε κάθε φόρτιση,

β. το κόστος έκδοσης, επανέκδοσης και αποστολής των καρτών,

γ. η έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγου που χορηγεί ο Ανάδοχος στον Φορέα και στον κάτοχο των καρτών και

δ. ο χρόνος φόρτισης των καρτών από την ημέρα καταβολής του συνολικού ποσού της ζητούμενης παραγγελίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Υπηρεσία έκδοσης και διαχείρισης επαναφορτιζόμενων καρτών για την προμήθεια εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η έκδοση, η αποστολή και η επανέκδοση (σε περίπτωση απώλειας) φυσικής κάρτας για χρήση από τις ωφελούμενες στα πλαίσια των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιεί ο φορέας καθώς και η αρχική φόρτιση (πίστωση) και επαναφόρτιση των ποσών που επικοινωνεί ο Φορέας στον Ανάδοχο. Εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών θα πρέπει να εκδοθούν από τον Ανάδοχο οι φυσικές προπληρωμένες κάρτες και να σταλούν μαζικά στην έδρα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (οδός 3ης Σεπτεμβρίου 43Α, Τ.Κ. 10433, Αθήνα), προκειμένου στη συνέχεια να χορηγηθούν με ευθύνη του φορέα στις ομάδες πεδίου.

Για την φόρτιση των καρτών, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ανάδοχο, σε διεύθυνση που θα υποδειχθεί από τον ίδιο, με την σχετική εντολή πίστωσης ποσού σε συγκεκριμένη κάρτα βάσει των εκάστοτε αναγκών. Αφού αποσταλεί η σχετική εντολή πίστωσης, το αρμόδιο τμήμα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ θα προβεί στην καταβολή του συνολικού ποσού φόρτισης των καρτών συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προμήθειας του Αναδόχου και μετέπειτα ο Ανάδοχος καλείται να πιστώσει τα σχετικά ποσά στις αντίστοιχες κάρτες και να αποστείλει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εντός του επόμενου 10-ημέρου. Ο Ανάδοχος καλείται να υποδείξει στην οικονομική προσφορά του τον χρόνο φόρτισης των καρτών από την ημέρα καταβολής του συνολικού ποσού πίστωσης της παραγγελίας σε ημέρες.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένο ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων στις περιοχές των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης Λέσβου όπου θα μπορεί να γίνεται η χρήση των εν λόγω καρτών και το οποίο θα συμπεριλάβει στην παρούσα προσφορά.

Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ένα σύστημα ελέγχου των καρτών που θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να:

 1. Ενημερώνεται για το υπόλοιπο της κάρτας.
 1. Ενημερώνεται για το ιστορικό των συναλλαγών του.
 2. Ενημερώνεται για την αιτιολόγηση κάποιας αποτυχημένης συναλλαγής.
 3. Έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Η διαχείριση της κάρτας πρέπει να είναι απλοποιημένη και ασφαλής με προδιαγραφές ανάλογες με αυτές των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, οπότε θα πρέπει ο Ανάδοχος να διασφαλίσει τις αναγκαίες συνεργασίες που απαιτούνται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών, την οικονομική διαχείριση αυτών καθώς και την ασφαλή διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η κάρτα θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και δε θα έχει για τον κάτοχό της καμία απολύτως συνδρομή. Τα ποσά που θα πιστώνονται στην κάρτα δε δύνανται να χορηγηθούν στον κάτοχο της κάρτας υπό τη μορφή ανάληψης μετρητών παρά μόνο για την πληρωμή εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών από το δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση που η αξία αγορών υπερβαίνει το διαθέσιμο πιστωτικό όριο της κάρτας, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από τον κάτοχο της κάρτας με όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί όπως μετρητά ή κάρτα.

Β. Προμήθεια εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια εδώδιμων και μη εδώδιμων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων που διατηρεί το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη Λέσβου στα πλαίσια των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Φορέας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα για ηλεκτρονική αποδοχή παραγγελίών και υπηρεσία αποστολής. Τα προϊόντα και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 είναι ενδεικτικά και μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Στην οικονομική προσφορά, ο υποψήφιος Ανάδοχος σημειώνει την τρέχουσα τιμή τιμοκαταλόγου του προτεινόμενου προϊόντος, την έκπτωση επί των εκάστοτε τιμών τιμοκαταλόγου που χορηγεί ο Ανάδοχος στον Φορέα για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα ανεξαρτήτου συμπερίληψης στον ΠΙΝΑΚΑ 1, το ελάχιστο ποσό παραγγελίας για δωρεάν μεταφορικά, τυχόν άλλες χρεώσεις διαχείρισης παραγγελίας καθώς και τον χρόνο παράδοσης από την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε ημέρες.

Τα προϊόντα να έχουν ϐεβαίωση από αρµόδια κρατική υπηρεσία ότι προέρχονται από ϐιοµηχανία ή ϐιοτεχνία που εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στην παραγωγή, στην αποθήκευση και στην διακίνηση. Ο µειοδότης να εφαρµόζει το σύστηµα HACCP στους αποθηκευτικούς του χώρους, καθώς και στην διακίνηση των προϊόντων του. Τα προµηθευόµενα είδη παντοπωλείου ϑα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

No.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΜΟΝΑΔΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Καφές Espresso Dark Roast Αλεσμένος 250g (DIMELLO or similar) τμχ20
2Καφές Ελληνικός Παραδοσιακός 340g (LOUMIDIS or similar)τμχ20
3Καφές Φίλτρου Εκλεκτός 500g (JACOBS or similar)τμχ20
4Στιγμιαίος Καφές 200g (NESCAFE or similar)τμχ10
5Τσάι Πράσινο 10x2g (TWININGS or similar)τμχ50
6Γάλα Συμπυκνωμένο Μερίδες Πλήρες  (NOYNOY or similar)τμχ15
7Μπισκότα Βρόμης 100% Ολικής Άλεσης 200g (BIOLANTA or similar)τμχ30
8Φρυγανιές Χωριάτικες 6 Δημητριακά 240g (PAPADOPOULOU or similar)τμχ15
9Μπισκότα Πτι Μπερ 225g (PAPADOPOULOU or similar)τμχ30
10Υγρό Σαπούνι Ανταλλακτικό 750ml (DETTOL or similar)τμχ25
11Σακούλες Απορριμμάτων Αρωματικές Μικρές 25lt 30 Τεμάχια (SANITAS or similar)τμχ25
12Σακούλες Απορριμμάτων Power Γίγας 100lt 10 Τεμάχια (SANITAS or similar)τμχ25
13Σφουγγαράκι Κουζίνας (WETTEX or similar)τμχ25
14All in One Spray Απολυμαντικό 500ML (DETTOL or similar)τμχ25
15Χαρτί Κουζίνας Giga 2x400gτμχ30
16Χαρτί Υγείας Πολύ Απαλό 3 Φύλλα 10 Ρολάτμχ30
17Χαρτομάντηλα Γραφείου 2 Φύλλα 100 Τεμάχιατμχ250
18Καθαριστικό Τζαμιών Classic 750ml (AJAX or similar)τμχ20
19Χλωρίνη Ultra Lemon Παχύρευστη 1lt (KLINEX or similar)τμχ20
20Καθαριστικό Υγρό Πατώματος 1lt (AJAX or similar)τμχ20
21Απολυμαντικό Spray Γενικού Καθαρισμού 500ml (DETTOL or similar)τμχ25
22Φιαλίδιο Βουτανίου 500g συμβατό με καμινέτο Camper Gazτμχ10
23Ζάχαρη Καστανή Χωρίς γλουτένη 500gr (ZOGRAFOS or similar)τμχ20
24Φυσικό Μεταλλικό Νερό 10ltτμχ50

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους συμπληρώνοντας ξαι αποστέλλοντας τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπογεγραμμένους και σφραγισμένους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών promithies.diotima@gmail.com, έως και την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00-17.00 από τον κ. Γιώργο Σταματονικολό στο τηλέφωνο 210-3244380 (εσωτ. 7) και στο e-mail stamatonikolos.diotima@gmail.com.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 • Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
 • Υποβολή οικονομικής προσφοράς συνιστά αυτόματα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 • Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του και έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.
 • Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 • Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 • Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Προσφορές που παρουσιάζουν, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση.
 • Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν εγγράφως. Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά του να καταγγείλει μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν ο Ανάδοχος προβάλει απαιτήσεις (για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου του) που δεν συνάδουν με την περιγραφείσα παροχή υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα αντισυμβατικές και καταχρηστικές.

Πρόσκληση:

Download PDF

Πίνακας οικονομικής προσφοράς 1:

Download PDF

Πίνακας οικονομικής προσφοράς 2:

Download PDF

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο