Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πληροφοριακού συστήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πληροφοριακού συστήματος

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ  ΔΙΟΤΙΜΑ

Τμήμα Προμηθειών

3ης Σεπτεμβρίου 43Α

10433 Αθήνα

Τηλ. 210-3244380

Αθήνα 08/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “SGBVpreventionandresponseandlegalaidtoPoCinAthensandThessalonikiurbanareas, LesvosandSamos”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 1. ΤηνΠρογραμματικήΣύμβασημεαριθμόUNHCR/GRC01/2020/0000000234/000 τουέργουμετίτλο: “SGBV prevention and response and legal aid to PoC in Athens and Thessaloniki urban areas, and Lesvos
 2. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQPStatus της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 3. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών (ProcurementManual) του Κέντρου Γυναικείων Μελετών & Ερευνών
 4. Tην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (1.10.2020)

και με κριτήρια:

 • Την αυτοματοποίηση οικονομικών διαδικασιών και μείωση του λειτουργικού ρίσκου και κόστους
 • Την ασφάλεια των στοιχείων και των συναλλαγών
 • Το φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες (interface)

Αποφασίζει:

 1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορικής Διαχείρησης για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “SGBVpreventionandresponseandlegalaidtoPoCinAthensandThessalonikiurbanareas, LesvosandSamos” με κριτήριο κατακύρωσης την καλύτερη ποιοτικά προσφορά σε σχέση με την τιμή της (ValueforMoney). Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για υπηρεσίες ίσες ή μεγαλύτερες των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.
 2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορικής Διαχείρησης» στο έργο με τίτλο “SGBVpreventionandresponseandlegalaidtoPoCinAthensandThessalonikiurbanareas, LesvosandSamos” του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από toΚέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών.
 3. Τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου https://diotima.org.gr/.
 4. Την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το ProcurementManualτου φορέα.
 5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την καλύτερη ποιοτικά προσφορά σε σχέση με την τιμή της (ValueforMoney) εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Οι 3 επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δυνατότητες των λογισμικών τους στον χώρο του φορέα.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.    Αγοράς Λογισμικού για 3 χρήστες που να περιλαμβάνει:

 • Βασική Οικονομική Διαχείριση
 • Λογιστική Κέντρων Κόστους
 • Προϋπολογισμός Standard
 • Συναλλασσόμενοι & Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Πιστωτικά Εκπτώσεων
 • Πιστωτική Πολιτική
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων Advanced
 • Βασική Λειτουργικότητα CRM
 • Διαχείριση Service
 • Accounting Analytics
 • Sales & Purchases Analytics
 • Βασική Λειτουργικότητα EBS
 • Replication Server
2.    Διαχείριση Εγγράφων
3.    Διαχείριση Έργων: Υποπρογράμματα, διαχείριση υπεργολάβων, διαχείριση χρηματοοικονομικών έργων και         κοστολόγηση
4.    Βασική παραμετροποίηση του προγράμματος βάσει των αναγκών του φορέα
5.    Εκπαίδευση χρηστών
6.    Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης: Τιμολόγιο/ Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης, Ένταλμα           πληρωμής (PFR), Απορρόφηση, Report, PurchaseOrder
7.    Υπηρεσίες Help Desk

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική και τεχνική  προσφορά τους (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών [email protected], έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 12.00 (καταληκτική ημερομηνία).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00 από την κα Πέλη Κανέλογλου στο τηλέφωνο 210-3244380, e-mail [email protected]com

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: · Την Οικονομική Προσφορά με χρόνο ισχύος αυτής εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα.

Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2010.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι οι τελικές και δεν θα υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 • Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
 • Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Νόμιμη Εκπρόσωπος

Μαρία Λιάπη

Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ