Search
Close this search box.
Diotima logo
Πρόσκληση για υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου, προθεσμία υποβολής 25/07/2024
Ζητούνται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 1. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών (Procurement Manual) του Κέντρου Γυναικείων Μελετών & Ερευνών 
 2. Tο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 03/07/2024

Αποφασίζει: 

 1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου» για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του φορέα.
 2. Τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα  του Κέντρου https://diotima.org.gr/.
 3. Την αποστολή του πλήρους κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα.
 4. Την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Procurement Manual του φορέα.
 5. Την ανάδειξη του υποψηφίου με κριτήριο κατακύρωσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 6 της παρούσας.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 43Α, Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο: 2103244380
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithies.diotima@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταματονικολός Γιώργος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): diotima.org.gr

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ είναι μια γυναικεία Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας, που ιδρύθηκε το 1989. Όραμά της είναι η ανάδειξη και άρση των έμφυλων διακρίσεων και αποστολή της η ενδυνάμωση γυναικών και θηλυκοτήτων. Πυρήνας της δράσης της είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο αποτελεί η ανάθεση σε γραφείο γενικού τουρισμού της υπηρεσιών που άπτονται της διαχείρισης και έκδοσης αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών και οδικών εισιτηρίων  για τη μετακίνηση των εργαζομένων, των συνεργατών και των οφελούμενων στα πλαίσια των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Φορέας καθώς και κρατήσεις διαμονής, ενοικίαση οχημάτων κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 1. Διαχείριση αιτημάτων έκδοσης αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών και οδικών εισιτηρίων που στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  1. Οι κρατήσεις θα γίνονται πάντα στην Οικονομική Θέση, εκτός κι αν ζητείται διαφορετικά με έγγραφο αίτημα.
  2. Θα προσφέρονται τουλάχιστον τρεις επιλογές δρομολογίων -όπου αυτό είναι δυνατό- υποδεικνύοντας την ώρα αναχώρησης/άφιξης (πάντα τοπική ώρα), την προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένων των ναύλων και όλων των σχετικών φόρων, την προθεσμία για έκδοση και το είδος των αποσκευών που συμπεριλαμβάνονται.
  3. Θα προσφέρονται οι οικονομικότερες επιλογές δρομολογίων με απευθείας ανταπόκριση όπου αυτό είναι δυνατό.
  4. Δυνατότητα για διαχείριση check in και αποστολή boarding pass, εφόσον αυτό ζητηθεί με έγγραφο αίτημα.
  5. Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα έγγραφα αιτήματα.
 2. Διαχείριση αιτημάτων κράτησης διαμονής σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  1. Οι κρατήσεις θα γίνονται πάντα σε κατάλυμμα τουλάχιστον τριών αστέρων, εκτός κι αν ζητείται διαφορετικά με έγγραφο αίτημα.
  2. Θα προσφέρονται τουλάχιστον τρεις επιλογές διαμονής -όπου αυτό είναι δυνατό- υποδεικνύοντας την τοποθεσία και την διαβάθμιση του καταλύμματος, το είδος του δωματίου, την προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών φόρων και τελών με και χωρίς πρωινό (όπου δεν προσφέρεται επιλογή, θα σημειώνεται), την προθεσμία για ακύρωση της κράτησης χωρίς επιβάρυνση και άλλες τυχόν υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται ή μπορεί να ζητηθούν όπως π.χ. late check out.
  3. Θα προσφέρονται οι οικονομικότερες επιλογές διαμονής με βάση τα παραπάνω και την εκάστοτε ζήτηση.
  4. Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα έγγραφα αιτήματα.
 3. Διαχείριση αιτημάτων ενοικίασης οχημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  1. Θα προσφέρονται τουλάχιστον τρεις επιλογές ενοικίασης -όπου αυτό είναι δυνατό- υποδεικνύοντας το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, την προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών φόρων και τελών, την προθεσμία για ακύρωση της κράτησης χωρίς επιβάρυνση, τους όρους ενοικίασης και άλλες τυχόν υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται ή μπορεί να ζητηθούν.
  2. Θα προσφέρονται οι οικονομικότερες επιλογές διαμονής με βάση τα παραπάνω και την εκάστοτε ζήτηση.
  3. Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα έγγραφα αιτήματα.
 4. Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου γενικού τουρισμού τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω.

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών στον Φορέα θα πραγματοποιείται κυρίως κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών, Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00-18:00 με επιθυμητό χρόνο απόκρισης κάτω των δύο ωρών. Η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών (ως και 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα) καθώς και ο ταχύτερος των δύο ωρών χρόνος απόκρισης θα ληφθεί υπόψη στην διαδικασία επιλογής.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στον Φορέα τουλάχιστον ένα πρόσωπο αναφοράς για την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των αναγκών του Φορέα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 €. Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη πραγματικών στοιχείων και δαπανών προηγούμενων ετών.

3. Τρόπος σύνταξης προσφορών

Οι υποψήφιοι/ες Ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τον Πίνακα Προσφοράς αναφέροντας την αξία του service fee ανά κατηγορία (περιλαμβάνει το κόστος κράτησης/ service fee καθώς και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, φόρους, τέλη κλπ, που ζητούν για την παροχή των υπηρεσιών του). Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά έκδοση εισιτηρίου. Συμπληρώνουν επίσης τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον Χρόνο Απόκρισης και τις Ημέρες και Ώρες Υποστήριξης όπως ζητούνται και ενώ επισημαίνουν τυχόν επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον Πίνακα Προσφοράς.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται. Οι αναφερόμενες εκτιμώμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές, βασιζόμενες στον υφιστάμενο ετήσιο προγραμματισμό του Φορέα και ενδέχεται να αλλάξουν. 

4. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής (τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά). Η αξιολόγηση των προσφορών βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο της Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 60%), όσο και της Οικονομικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 40%).

Οι Τεχνικές Προσφορές θα βαθμολογηθούν με τον παρακάτω τύπο:

Βαθμολογία Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς x 60

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Οι Οικονομικές Προσφορές θα βαθμολογηθούν με τον παρακάτω τύπο: 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά x 40

όπου ως Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν.

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς + Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς

5. Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο 

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο είναι από την ημέρα της υπογραφής της και για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες. Ο Φορέας δεν δεσμεύεται να κάνει χρήση της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία θα υλοποιείται αποκλειστικά από εκτελεστικές εντολές (αιτήματα κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Οι εκτελεστικές εντολές μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διαρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών εντολών μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο. Με την αποδοχή των εκτελεστικών εντολών, ο Ανάδοχος θα εκδίδει και αποστέλλει στον Φορέα το σχετικό νόμιμο παραστατικό

6. Προθεσμία αποστολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00. Η αποστολή των προσφορών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies.diotima@gmail.com. Η αποστολή προσφορών από υποψήφιους/ες Αναδόχους συνεπάγεται ρητή αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης από την μεριά τους.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 30 ημερών από την υποβολή τους. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής (τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά).

7. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά το 100% της συμβατικής αξίας (κόστος εισιτηρίου και αμοιβή αναδόχου) μετά την οριστική παραλαβή του εκάστοτε εισιτηρίου και με την προσκόμιση νόμιμου φορολογικού παραστατικού. Ο ανάδοχος βαρύνεται με α) Κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αμοιβής του για την έκδοση των εισιτηρίων και β) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί της αμοιβής του για την έκδοση των εισιτηρίων Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή οδηγία για την συμπλήρωση του Πίνακα Προσφοράς, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Σταματονικολό στο τηλέφωνο 210-3244380 (εσωτ. 7) και στο promithies.diotima@gmail.com, καθημερινά, ώρες 10.00-18.00.

Πρόσκληση:

Download PDF

Request for Quotation Form:

Download PDF

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο