Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων γυναικών

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Η δράση «Ειδικοί δικτύων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Cisco – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων γυναικών» υλοποιήθηκε το 2006, με συντονιστή φορέας το ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν την παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση παλιννοστουσών γυναικών σε πεδίο τεχνολογίας αιχμής.

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα συνεργάστηκε με το ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη 20 γυναικών παλιννοστουσών και τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τις «νέες τεχνολογικές εφαρμογές υποστήριξης τοπικών δικτύων υπολογιστών».