Διοτίμα > Cases > Βία Κατά των Γυναικών > Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση

Κατάσταση : Τρέχον

Το πρόγραμμα “Διμερής Πρωτοβουλία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης (e-course) σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση” υλοποιείται από το Κέντρο Διοτίμα και το KUN, Κέντρο για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα στη Νορβηγία από 1 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022 με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ACTIVE CITIZENS FUND»-ΕΛΛΑΔΑ, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός  ΕΟΧ  2014- 2021.

Σκοπός

Μέσω της πρωτοβουλίας, το Κέντρο Διοτίμα (Ελλάδα) και το KUN (Νορβηγία) θα μπορέσουν να ενισχύσουν το υπάρχον δίκτυο φορέων των δύο χωρών, να ανταλλάξουν και να επικοινωνήσουν καλές και κακές πρακτικές ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και να επεξεργαστούν από κοινού μεθόδους ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης που αξιοποιούν σύγχρονες και ευέλικτες τεχνολογίες.

Δράσεις

  • Καταγραφή και διαμοιρασμός των βασικών προβλημάτων και αναγκών που υπάρχουν κατά τη δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-course).
  • Σχεδιασμός της δομής και του περιεχομένου του e-course για τη σεξουαλική παρενόχληση.
  •  Εντοπισμός και κατάρτισης των τεχνικών απαιτήσεων για τη δημιουργία ενός e-course.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η δράση, θα έχει σημαντική συμβολή στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μέσω:

  • της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης ατόμων που μπορεί να έχουν υποστεί ή να είναι σε κίνδυνο να υποστούν σεξουαλική παρενόχληση ως προς τα δικαιώματά και τους τρόπους υποστήριξής τους
  • της ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που είναι σε θέση να οργανώσουν δράσεις και πολιτικές πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους εκπαίδευσης και εργασίας
  • της ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης του ευρέως κοινού.