Διοτίμα > Cases > Κοινωνική Δράση > Do the human right thing: Υψώνουμε τη φωνή μας για τα δικαιώματα των προσφύγων

Do the human right thing: Υψώνουμε τη φωνή μας για τα δικαιώματα των προσφύγων

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το έργο «Do the human right thing: Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund* με συντονιστή φορέα το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και εταίρους το Κέντρο Διοτίμα, την International Rescue Committee Hellas (IRC) και την Popaganda, για την περίοδο Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022.

Σκοπός

Η συνηγορία για την ένταξη των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης.

Μέσω του προγράμματος, οι εταίροι θα καταγράψουν την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την πρόσβασή στη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση αλλά και τυχόν παραβιάσεις των τριών αυτών θεμελιωδών, για την αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση, δικαιωμάτων. Παράλληλα θα προταθούν προτάσεις πολιτικής σε φορείς λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Δράσεις

  • Αναφορές σχετικά με την πρόσβαση προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνούς προστασίας στην υγεία, στέγαση, απασχόληση
  • Ψηφιακή καμπάνια ευαισθητοποίησης
  • Άρθρα στην Popaganda αλλά και σε άλλα ΜΜΕ πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας
  • Ειδικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα απευθύνονται στους/τις πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο
  • Επιμορφώσεις φοιτητριών/φοιτητών δημοσιογραφίας και δημόσιων λειτουργών σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παραδοτέα

Αναφορά «Xωρίς σπίτι – χωρίς ελπίδα» Μία αποτίμηση της στεγαστικής κατάστασης των αιτούντων-αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας υπό το πρίσμα του δικαιώματος στη στέγαση

Αναφορά «Αναζητώντας μια νέα ζωή – αναζητώντας εργασία» Μία αποτίμηση της εργασιακής  κατάστασης των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς  προστασίας στην Ελλάδα

Aναφορά «Δικαίωμα στην υγεία  ―  Δικαίωμα στη ζωή» Μια αποτίμηση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας  των αιτούντων/ αιτουσών & δικαιούχων διεθνούς  προστασίας στην Ελλάδα

 

Το έργο “Do the human right thing – Υψώνουμε  τη  Φωνή  μας  για  τα  Δικαιώματα  των  Προσφύγων ” υλοποιείται από το πρόγραμμα Activecitizensfund  στην Ελλάδα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και τους εταίρους του, την  International  Rescue Committee Hellas (IRC), το Κέντρο Διοτίμα και την Popaganda.

Το  πρόγραμμα  Activecitizensfund,  ύψους  €  13,5  εκ.,  χρηματοδοτείται  από  την  Ισλανδία,  το  Λιχτεν-στάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματο-δοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA  Grants.  Το  πρόγραμμα  στοχεύει  στην  ενδυνά-μωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινω-νίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην  προαγωγή  των  δημοκρατικών  διαδικασιών,  στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοι-νά  και  στην  προάσπιση  των  ανθρωπίνων  δικαιω-μάτων.  Τη  διαχείριση  της  επιχορήγησης  του  προ-γράμματος  Activecitizensfund  για  την  Ελλάδα  έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και  το  SolidarityNow.  Διαβάστε  περισσότερα  εδώ:  www.activecitizensfund.gr.

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν αποτελούν προσωπικές απόψεις των συντακτ(ρι)ών και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα (Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το SolidarityNow).