PRESS

Κατάσταση : Τρέχον

Το έργο “PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας” υλοποιείται με συντονιστή φορέα το Κέντρο Διοτίμα και εταίρους το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ). Εντάσσεται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της ΕΕ, και υλοποιείται την περίοδο  Φεβρουάριος 2022 – Ιανουάριος 2024.

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη της σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας και την υποστήριξη γυναικών, νεαρών κοριτσιών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή βιώνουν τις ανωτέρω μορφές έμφυλης βίας.

Στόχοι

 • υποστήριξη ατόμων που έχουν δεχτεί σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία, μέσω λειτουργίας πιλοτικού, ολιστικού κέντρου στην Αθήνα, που θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική/βοήθεια και θα υλοποιεί δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης
 • αναβάθμιση των γνώσεων επαγγελματιών από 4 κομβικές επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τα υλικά και τους πόρους για την υποστήριξη των ατόμων που έχουν βιώσει σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία
 • προώθηση μιας κουλτούρας συναίνεσης και άμβλυνση  του victim blaming, μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματιών των ΜΜΕ, προκειμένου να γίνουν πρεσβευτές/τριες μιας κουλτούρας απαλλαγμένης από τον σεξισμό
 • ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και προώθηση της συνηγορίας για την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προστασίας από τη διαδικτυακή σεξουαλική βία σε τοπικό/ εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • αύξηση των αναφορών/καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
 • ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας
 • ενίσχυση της γνώσης των νέων ατόμων (16-35 ετών) για τα δικαιώματά τους, τις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια
 • στοχευμένη και συντονισμένη υποστήριξη των επιζωσών και επιζώντων
 • αλλαγή της νοοτροπίας και των πεποιθήσεων των επαγγελματιών των ΜΜΕ και του ευρύτερου κοινού
 • ένταξη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στη δημόσια συζήτηση/πολιτική ατζέντα της Ελλάδας και της ΕΕ

Δράσεις

Δράσεις στήριξης επιζωσών/ώντων

 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε επιζώσες/ώντες και άτομα που κινδυνεύουν να βιώσουν σεξουαλική παρενόχληση, μεταξύ των οποίων και εφήβους άνω των 16 ετών
 • νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια
 • ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση – μέσα από ομαδικές δραστηριότητες για νεαρά ενήλικα άτομα και άτομα εφηβικής ηλικίας (16-17 ετών)

Ερευνητικές δράσεις

 • βιβλιογραφική/δευτερογενής έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη διαδικτυακή έμφυλη βία
 • χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την αναπαράσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στα ελληνικά ΜΜΕ μέσω ρεπορτάζ, ειδήσεων, κ.λπ. σε τηλεοπτικά κανάλια και ψηφιακά μέσα
 • εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών με επίκεντρο τη συναίνεση

Επιμορφωτικές δράσεις

 • επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα απευθυνθούν σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών, καθώς επίσης και σε σπουδαστές και σπουδάστριες
 • πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών/-τριών (ToT) που θα απευθυνθεί σε επαγγελματίες των ΜΜΕ με στόχο την άρση των σεξιστικών και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική βία.

Δράσεις συνηγορίας

 • προτάσεις πολιτικής για μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τη δευτερογενή έρευνα και τις ανάγκες των επιζωσών που θα υποστηριχθούν από τις υπηρεσίες του Κέντρου Διοτίμα
 • προτάσεις για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην ειδησεογραφία και τα ρεπορτάζ για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη διαδικτυακή βία
 • διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για τη σεξουαλική παρενόχληση, τη συναίνεση και τη διαδικτυακή βία με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και νέων ατόμων

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

 • ψηφιακή καμπάνια για τον γενικό πληθυσμό για το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο
 • καμπάνια για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη συναίνεση προσανατολισμένη σε παιδιά και νεαρά άτομα, με έμφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σεβασμού, σωματικών ορίων και συναίνεσης

Ομάδες στόχοι

Βασική ομάδα – στόχος δράσεων υποστήριξης (ψυχοκοινωνική, νομική συμβουλευτική/βοήθεια, ενδυνάμωση):

 • νέες γυναίκες, νέοι άνδρες και νέα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ηλικίας 16 έως 35 ετών – ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε φοιτήτριες/σπουδάστριες και φοιτητές/ σπουδαστές

Ομάδα – στόχος δράσεων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης:

 • ομάδες επαγγελματιών που υποστηρίζουν επιζώσες/ώντες:  ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι (δημόσιος & ιδιωτικός τομέας)
 • δημοσιογράφοι, άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή και αναπαραγωγή ειδήσεων/ ρεπορτάζ/μεταδόσεων για την ενημέρωση του κοινού

Ομάδα – στόχος δράσεων συνηγορίας και ευαισθητοποίησης:

 • Σχεδιαστές πολιτικών και συναφείς ενδιαφερόμενοι (φορείς και άτομα σε θέσεις ευθύνης)
 • Γενικό κοινό