Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς| Προμήθεια υλικών & αποκατάσταση κτηρίου, Καρά Τεπέ-Μυτιλήνη

Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς| Προμήθεια υλικών & αποκατάσταση κτηρίου, Καρά Τεπέ-Μυτιλήνη

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας, Μη κατηγοριοποιημένο

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “GBV Prevention, Response and Legal aid to PoC in Athens, Thessaloniki, Lesvos, Samos, Chios, Kos and Leros ”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό UNHCR/GRC01/2021/0000000260 του έργου με τίτλο: “GBV Prevention, Response and Legal aid to PoC in Athens,Thessaloniki, Lesvos, Samos, Chios, Kos and Leros”
 2. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 3. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών (Procurement Manual) του Κέντρου Γυναικείων Μελετών & Ερευνών
 4. Tην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (05.10.2021)

και με κριτήρια:

 • Την παροχή και διασφάλιση επιπλέον χώρου για διεξαγωγή ομάδων με ωφελούμενες/ους
 • Την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος οργάνωσης ομάδων με ωφελούμενες/ους

Αποφασίζει:

 1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την αποκατάσταση επιμέρους του κτηρίου στο οικόπεδο που το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ενοικιάζει στο ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “GBV Prevention, Response and Legal aid to PoC in Athens,Thessaloniki, Lesvos, Samos, Chios, Kos and Leros” με κριτήριο κατακύρωσης την καλύτερη ποιοτικά προσφορά σε σχέση με την τιμή της (Value for Money). Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για υπηρεσίες ίσες ή μεγαλύτερες των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.
 2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ» στο έργο με τίτλο “GBV Prevention, Response and Legal aid to PoC in Athens,Thessaloniki, Lesvos, Samos, Chios, Kos and Leros” του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τo Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών.
 3. Τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα  του Κέντρου https://diotima.org.gr/.
 4. Την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το Procurement Manual του φορέα.
 5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την καλύτερη ποιοτικά προσφορά σε σχέση με την τιμή της (Value for Money) εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Οι 3 επικρατέστεροι ενδιαφερόμενοι, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δυνατότητες των προσφορών τους στον χώρο του φορέα.

Προδιαγραφές & Χαρακτηριστικά

Προβλέπεται η στατική αποκατάσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας, ηλεκτρολογικές εργασίες επένδυση του λουτρού με κεραμικά πλακίδια και αποκατάσταση της στέγης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική και τεχνική προσφορά τους (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών [email protected], έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 12.00 (καταληκτική ημερομηνία).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00 από την κα Πέλη Κανέλογλου στο τηλέφωνο 210-3244380, email [email protected]

Κάθε Οικονομική Προσφορά πρέπει να έχει χρόνο ισχύος εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα. Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών, χαρακτηριστικών, γενικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προθεσμία υποβολής προτάσεων. Δείτε όλη την πρόσκληση ενδιαφέροντος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος