Συμβουλευτικό εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι

Στόχος του «Συμβουλευτικού Εργαλείου για την πρωτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών» είναι να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και να αναβαθμίσει τις μεθόδους πρόληψης της βίας κατά των γυναικών με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις που αντλούν από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία και στηρίζονται σε καινοτόμες προδιαγραφές και πρότυπα, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της εμβέλειας των πολιτικών και προγραμμάτων για την πρόληψη και εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Επίσης στόχος του Εργαλείου είναι να συμβάλει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων (capacity building) των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια.

Μέσω του Εργαλείου επιδιώκεται επίσης η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την ανάγκη ενεργοποίησης και δράσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, η ενδυνάμωση των γυναικών, η συμβολή στην επίγνωση των δικαιωμάτων τους και η διάχυση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να υποστηριχθούν οι γυναίκες που κινδυνεύουν να βιώσουν βία είτε εντός της οικογένειας, είτε στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.

Το Εργαλείο απευθύνεται σε ευρεία γκάμα φορέων αλλά και επαγγελματιών: συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των δήμων της χώρας, μη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις που υποστηρίζουν θύματα βίας ή υλοποιούν δράσεις συνηγορίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, γραφεία κοινωνικής πολιτικής ή ισότητας των φύλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα στήριξης γυναικών και ευπαθών ομάδων γυναικών, φορείς εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, υγείας, ασφάλειας, κ.λπ., καθώς και σε συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και στην πολλαπλή υποστήριξη των γυναικών.

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν καταβλήθηκε προσπάθεια το Εργαλείο να καλύψει μια όσο το δυνατόν πιο ευρεία διάσταση του φαινομένου. Περιλαμβάνει τρία βασικά κεφαλαία, κυρίως αντικείμενο των οποίων είναι αφενός οι κατευθυντήριες αρχές (guiding principles) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και ειδικότερα η λειτουργία της πρόληψης στο πλαίσιο του κοινωνικού οικολογικού μοντέλου, και αφετέρου οι βασικές στρατηγικές για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και ειδικότερα η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο δράσης που προτείνεται από την θεωρία της (κοινωνικής) αλλαγής (theory of change). Από την άποψη αυτή το Εργαλείο αξιοποιεί και συνενώνει δύο σύγχρονες, καινοτομικές και πολλά υποσχόμενες με βάση τις σχετικές έρευνες, προσεγγίσεις.

Το Εργαλείο συνιστά προϊόν του Σχεδίου Δράσης ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ «Δράσεις Ενδυνάμωσης, Πρόληψης της Έμφυλης Βίας, Ενίσχυσης της Κοινωνικής/ Εργασιακής (Επαν) ένταξης Ευπαθών Ομάδων Γυναικών», που υλοποιεί το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – Διοτίμα, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

 Συγγραφέας

Άννα Βουγιούκα, κοινωνική ανθρωπολόγος-ερευνήτρια

Download PDF